Sobre el lloc web

Revistes Científiques de la UA és el portal web de la Universitat d’Alacant per a facilitar la gestió i impulsar l’edició en obert de les revistes científiques que editen els departaments i instituts de la Universitat, sols o en coedició amb altres universitats o institucions. Ës un projecte del Vicerectorat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació, desenvolupat pel Taller Digital, amb la col·laboració del Servei de Publicacions i la Unitat de Suport a la Investigació de la Biblioteca de la UA.

Per a crear i gestionar el portal s’utilitza el programari de codi lliure Open Journal Systems (OJS), desenvolupat per Public Knowledge Project (PKP).

Sobre aquest sistema de publicació