Posar-li fi a les rancors. La firma de paus i treves en València a finals de l’Edat Mitjana (1470-1479)

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.14198/medieval.23189

Palabras clave:

violència, paus, treves, justícia criminal, València, segle XV, resolució de conflictes

Resumen

La violència ha estat sempre present al llarg de la història i les formes per resoldre aquests conflictes han anat variant en la seua forma. El present estudi esbossa de quina manera es personalitzava i es posava fi a la violència interpersonal en la València de finals del segle XV. La metodologia emprada per dur-lo a terme ha sigut mitjançant l’examinació documental d’un tipus de font judicial específica com són les paus i treves. Aquesta recerca ens ha permés conéixer i posar en correlació el nivell d’efectivitat que tingueren els discursos literaris per part d’alguns moralistes, i si es complien les pautes segons les quals es podia fer ús de la violència segons la legislació foral valenciana. A partir de l’anàlisi de les paus i treves que es registraren a la cort del Justícia Criminal s’ha estimat quina era la quantitat de firmes anuals d’aquests pactes en un tribunal públic en comparació amb altres mecanismes d’índole més privada, quins foren els protagonistes que amb major freqüència recorregueren a aquests arbitratges, la seua condició social o el seu ofici, i quins motius els portaren a signar-les. Al mateix temps, s’han agrupat i classificat aquelles paus que foren fetes per individus que pertanyeren al mateix ofici tractant de donar una explicació als motius que pogueren dur-los a enfrontar-se. D’aquesta manera, hem pogut constatar la quotidianitat de la violència que es produïa en un espai urbà com era la ciutat de València, a la qual calia posar-li fi de manera pública acudint a la cort criminal.

Financiación

Aquest article s’emmarca dins la borsa d’estudis “Països Catalans” atorgada per l’Institut d’Estudis Catalans, vinculada amb el projecte «Els crims a la ciutat: la criminalitat urbana a la Corona d’Aragó durant la Baixa Edat Mitjana.», dirigit per Alberto Barber Blasco.

Citas

Antichi, V. (2011). Giustizia consuetudinaria e giustizia d’apparato nello Stato pontificio: la ruptura pacis (1550-1600). En P. Broggio; M. Pia Paoli (Eds.), Stringere la pace: teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa Moderna (secoli XV-XVIII) (pp. 229-275). Roma: Viella Libreria Editrice.

Barber Blasco, A. (2021). El precio del delito: delincuencia y fiscalidad en la ciudad de Valencia durante el reinado de Alfonso el Magnánimo (1416-1458) según los libros de cuentas del Justicia Criminal. Medievalismo, (31), 45-90. https://doi.org/10.6018/medievalismo.504841

Barber Blasco, A. (2022). Per via de càstich e correcció: violència domèstica i llicències de càstig a la València baixmedieval. Aragón en la edad media, (32), 7-29. https://doi.org/10.26754/ojs_aem/aem.2021326212

Bazán Díaz, I. (1995). Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la transición de la edad media a la moderna. Vitoria-Gasteiz: Departamento de Interior.

Broggio, P. (2021). Governare l’odio: pace e giustizia criminale ne’llItalia moderna (secoli XVI-XVII). Roma: Viella Libreria Editrice.

Carrol, S. (2011). Peace-making in Early Modern Europe: towards a comparative history. En P. Broggio; M. Pia Paoli (Eds.), Stringere la pace: teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa Moderna (secoli XV-XVIII) (pp. 75-92). Roma: Viella Libreria Editrice.

Claussen, S. A. (2020). Chivalry and Violence in Late Medieval Castile. Woodbridge: The Boydell Press. https://doi.org/10.1017/9781787448469

Etxeberria Gallastegi, E.; Andoni Fernández, J. (Eds) (2021). La guerra privada en la Edad Media. Las coronas de Castilla y Aragón (siglos XIV y XV). Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Garcia-Oliver, F. (2017). Mediaciones de paz: el recurso a los arbitradores en el reino de Valencia (siglos XIV-XV). Hispania: Revista española de historia, (77 / 255), 43-68. https://doi.org/10.3989/hispania.2017.002

Hamilton, J. E. (1936). Money, prices, and wages in Valencia, Aragon, and Navarre, 1351-1500. Londres: Humphrey Milford, Oxford University Press.

Jeroni Taraçona, P. (1976). Institucions dels furs i privilegis del regne de València (Valencia, 1580). València: Del Sénia al Segura.

López Gómez, O. (2020). La paz en el medievalismo. Una aproximación historiogràfica. Revista de historiografia (RevHisto), (34), 211-236. https://doi.org/10.20318/revhisto.2020.5831

López Ojeda, E. (Coord.). (2019). La violencia en la sociedad medieval (XXIX Semana de Estudios Medievales). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos.

Monsalvo Antón, J. M. (2016). Los conflictos sociales en la Edad Media. Madrid: Editorial Síntesis.

Narbona Vizcaíno, R. (2005). Las fuentes valencianes para la historia de la criminalidad. En F. Sabaté i Curull, (Dir.). L’espai del mal: IX Curs d’estiu Comtat d’Urgell (Balaguer, 7, 8 i 9 de juliol de 2004) (pp. 349-375). Lleida: Pagès.

Pons Alós, V. (2021). Lletres de batalla de la València medieval: els Crespí i els Blanes (1462-1515). València: Publicacions de la Universitat de València.

Roca Traver, F. (1970). El Justicia de Valencia (1238-1321). València: Ajuntament de València.

Rodrigo Lizondo, M. (2011). Melcior Miralles: Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim. Fonts Històriques Valencianes.

Royo Pérez, V. (2017). Vilafranca (1239-1412): conflictes, mediacions de pau i arbitratges en una comunitat rural valenciana. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. https://doi.org/10.6035/Humanitats.2016.50

Thieulin-Pardo, H. (Coord.). (2019). Femmes, réconciliation et fin de conflits dans l’arc nord méditerranéen médiéval et moderne. e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, (33). https://doi.org/10.4000/e-spania.30982

Viciano Navarro, P. (2006). Violencia y sociedad en una villa medieval: Castellón de la Plana en el Siglo XV. Hispania: Revista española de historia, (66 / 224), 851- 882. https://doi.org/10.3989/hispania.2006.v66.i224.23

Viciano Navarro, P. (2012). Els peus que calciguen la terra. Els llauradors del País Valencià a la fi de l’edat mitjana. València: Publicacions de la Universitat de València.

Villaroel González, O.; Rábade Obradó, M. del P.; Arranz Guzmán, A. (Eds.). (2013). Guerra y paz en la Edad Media. Madrid: Sílex.

Descargas

Estadísticas

Estadísticas en RUA

Publicado

15-03-2023

Cómo citar

Barber Blasco, A. (2023). Posar-li fi a les rancors. La firma de paus i treves en València a finals de l’Edat Mitjana (1470-1479). Anales De La Universidad De Alicante. Historia Medieval, (24), 43–65. https://doi.org/10.14198/medieval.23189